Gebruikersvoorwaarden (Scorelit Holding B.V.)

Laatst bijgewerkt op: 25 augustus 2021

1. Definities

In deze gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

Account
het account van de Gebruiker, waarmee hij toegang krijgt tot de Dienst;

Cadeaukaart
de drager van elektronisch tegoed, uitgegeven door- of mogelijk gemaakt door Scorelit Holding b.v., ongeacht de fysieke of digitale vorm waarin uitgifte plaatsvindt;

Dienst
de door Scorelit Holding b.v geboden diensten als bedoeld in artikel 3;

Gebruiker
iedere natuurlijke- en/of rechtspersoon die gebruik maakt van een Dienst van Scorelit Holding b.v, bijvoorbeeld als sporter, als koper van tegoed of op andere wijze of als wederpartij bij enige overeenkomst met Scorelit Holding b.v waarbij laatstgenoemde diensten of goederen levert;

Platform
het geheel van offline- en onlineverbindingen met de Dienst van Scorelit Holding b.v, waaronder de Website, webapplicaties, mobiele applicaties en apparaten;

Scorelit
de besloten vennootschap: ‘Scorelit B.V.’;

Scorelit Holding b.v.
de besloten vennootschap Scorelit Holding b.v., moeder van Scorelit b.v.

Voorwaarden
deze gebruiksvoorwaarden

Website
www.www.scorelit.com, daaraan verbonden sub-domeinen en webpagina’s

Definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt.

2. Toepasselijkheid

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overige rechtsverhoudingen tussen Scorelit Holding b.v en haar dochters en een Gebruiker. De voorwaarden blijven ook van toepassing na beëindiging van de rechtsverhouding die heeft geleid tot de toepassing van deze voorwaarden.

2. Eventuele verwijzing naar algemene of bijzondere voorwaarden van de Gebruiker worden verworpen en uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard, behoudens het geval dat Scorelit de betreffende algemene of bijzondere voorwaarden van de Gebruiker expliciet en onvoorwaardelijk schriftelijk aanvaardt.

3. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverlet.

4. In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

5. Eventuele afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden te eniger tijd toegepast of getolereerd door Scorelit ten voordele van de Gebruiker, geven de Gebruiker nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als vaststaand op te eisen.

3. Scorelit Dienst

1. De dienst van Scorelit bestaat uit het laten beoordelen van sportprestaties van een sporter middels het Platform van Scorelit. Via het platform kunnen Gebruikers hun sportieve prestaties laten beoordelen door een aan Scorelit verbonden professional middels het uploaden van een video of door het verstrekken van een link of koppeling naar een website of platform waar de wedstrijd geheel of gedeeltelijk kan worden gezien (zoals www.voetbaltv.nl). Scorelit bepaalt de vormen waarin de wedstrijden ter beoordeling kunnen worden aangeboden.

2. De Gebruiker kiest een beschikbare professional voor de beoordeling van zijn sportprestaties. Het Platform vermeld een indicatieve reactietijd van de professional die door de Gebruiker is gekozen. Aan deze indicatieve reactietijd kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Toegang tot de Dienst

1. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Voorwaarden, geeft Scorelit de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar (ook niet middels een sub-licentie) recht op toegang tot- en gebruik van de Dienst en de Website. De Gebruiker is gerechtigd om de Content in te zien en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden binnen het doel van de Website.

2. De wijze waarop- en de voorwaarden waaronder feitelijk gebruik wordt gemaakt van de Dienst wordt aan de Gebruiker getoond op de Website.

3. De Gebruiker dient om gebruik te kunnen maken van de Dienst een Account te maken op de manier zoals beschreven op de Website. De Gebruiker staat er jegens Scorelit voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken en/of wijzigen van zijn Account verstrekt persoonlijk, compleet, actueel en juist is. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling daarop. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn gegevens. Scorelit draagt op haar beurt zorgt voor het correct verwerken van de persoonsgegevens nadat de gebruiker deze achterlaat middels het akkoord geven op onze optin. De bijbehorende privacy statement is te vinden op onze site en in de app.

4. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het correct gebruik van het platform van Scorelit. Scorelit staat op geen enkele wijze in voor schade ontstaan ten gevolge van verkeerd gebruik ervan.

5. De Gebruiker vrijwaart Scorelit voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op onrechtmatig gebruik van de Dienst.

5. Account

1. De Gebruiker dient bij de registratie op de Website inloggegevens te verstrekken, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account. Daarbij zijn onze voorwaarden in de privacy statement van toepassing. Voor gebruikers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt zullen we een extra toestemming vragen zodat je ouder(s) of voogd bekend zijn met je actie.

2. De Gebruiker is verplicht zijn inloggegevens geheim te houden. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Scorelit mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn inloggegevens.

3. Scorelit behoudt zich het recht voor om in geval van misbruik van de Website of een Account de toegang te beperken, het account te verwijderen of andere passende maatregelen te treffen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding en/of restitutie. Of sprake is van een situatie als hiervoor omschreven is ter beoordeling van Scorelit.

4. De Gebruiker dient Scorelit op de hoogte te stellen van onrechtmatig gebruik van zijn account, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens.

5. Scorelit is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.

6. Scorelit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Voorwaarden door andere Gebruikers.

6. Tarieven voor Diensten

1. Scorelit vermeldt de tarieven voor haar Diensten op het Platform uitgedrukt in Euro

2. Alle vergoedingen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7. Betaling

1. De Gebruiker dient betalingen voor de Diensten te verrichten met Euro’s. De wijze van betaling met Euro’s geschiedt op de wijze en volgens de prijzen en voorwaarden als gesteld en geduid op het Platform.

2. In de gevallen dat de Gebruiker een betalingsverplichting aangaat, anders dan vermeld in het eerste lid, geldt dat alle facturen binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de factuurdatum betaald dienen te worden. De Gebruiker heeft geen recht op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening. Scorelit heeft uitdrukkelijk wel het recht van opschorting en verrekening. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Scorelit.

3. Als de Gebruiker niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is Scorelit gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

4. Als de Gebruiker niet binnen de in het tweede lid genoemde termijn heeft betaald, is de Gebruiker gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Scorelit gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

5. In geval meerdere Gebruikers een gezamenlijke verplichting aangaan jegens Scorelit zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

6. Een minderjarige gebruiker kan of zal niet over eigen betaalmethodes hebben om tot de bovenstaande verplichtingen aan te kunnen gaan. Scorelit gaat uit van een akkoord van een meerderjarige (ouder of voogd) die de betaling verricht en zo ook de account gegevens ontvangt. Het is de verantwoordelijkheid tussen de betalende meerderjarige en gebruiker als minderjarige dat deze inloggegevens veilig en vertrouwelijk worden uitgewisseld. Hiervoor maken we een uitzending op 5.2.

8. Ontbinding overeenkomst

1. Scorelit kan deze overeenkomst met de Gebruiker eenzijdig en zonder opzegtermijn beëindigen indien:
a. de Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen uit deze Voorwaarden of de van toepassing verklaarde bepalingen;
b. de Gebruiker zijn verplichtingen jegens Scorelit niet, niet volledig of niet correct nakomt, dan wel indien de betreffende Gebruiker mededeelt zulks voornemens te zijn;. Scorelit daartoe worden gedwongen door een gerechtelijk vonnis of indien de dienst bij wet wordt verboden of onmogelijk gemaakt, hetzij technisch, hetzij bedrijfseconomisch;
d. Scorelit besluit haar bedrijfsvoering te staken;
e. de Gebruiker failleert of aanvraag daartoe doet of ingeval van surseance van betaling of wettelijke schuldsanering;
f. de Gebruiker overlijdt;
g. van Scorelit redelijkerwijs niet gevraagd kan worden dat zij de overeenkomst in stand laat.

2. Scorelit zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiende uit een beëindiging als omschreven in het voorgaande lid van dit artikel.<

9. Herroepingsrecht

1. Als de Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een E-Mail geadresseerd aan info@scorelit.com voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Scorelit

10. Uitsluiting aansprakelijkheid

1. De door Scorelit aangeboden dienst wordt verricht “as-is” en “zoals beschikbaar”.

2. Scorelit verleent uitdrukkelijk geen garantie:
a. voor de geschiktheid van de dienst voor de doeleinden van de Gebruiker;
b. op de nauwkeurigheid van de door derden, waaronder Gebruiker, verstrekte gegevens;
c. dat de dienst voldoet aan de verwachtingen van de Gebruiker.
d. dat de dienst te allen tijde, zonder onderbrekingen, tijdig, veilig, foutloos, nauwkeuring, betrouwbaar, vrij van virussen of malware beschikbaar zal zijn.

3. Scorelit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele vertragingen in de Dienst.

4. Scorelit heeft redelijke zorg betracht en zal betrachten om zeker te stellen dat de informatie op het Platform, de Website en overige uitingen juist en volledig is. Scorelit sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor:
a. onjuiste, onvolledige en ontbrekende informatie en/of schrijffouten op de Website en in het Platform;
b. schade voortvloeiende uit of verband houdende met wijzigingen in de op de website getoonde informatie en/of veroorzaakt door een onrechtmatig gebruik van deze website door derden of anderszins;
c. schade voortvloeiende uit of verband houdende met de al dan niet toegang tot, of het al dan niet gebruiken van, het Platform of het al dan niet gebruiken van de daarop gepubliceerde informatie.

5. Scorelit is voorts niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor websites van derden, met inbegrip van locaties waarnaar links en verwijzingen staan op de Website. Het gebruik van die websites kan zijn onderworpen aan andere of aanvullende voorwaarden die zijn bepaald door de beheerders van die websites.

6. Scorelit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Scorelit en schade als gevolg van (contractuele) boetes.

7. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Scorelit, uit welken hoofde ook, vervallen één jaar na beëindiging van de opdracht en voorts indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Scorelit zijn ingediend binnen een maand na het moment waarop de desbetreffende persoon bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.

11. Intellectuele eigendomsrechten

1. Scorelit Holding b.v. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op het Platform, de naam ‘Scorelit’ en het concept van Scorelit.

2. De Gebruiker zal geen aan het Platform afgeleide werken ontwikkelen of aanbieden. De Gebruiker zal zich onthouden van het wijzigen, vertalen, nabouwen, pogen te ontdekken van de broncode van een deel van het Platform of het creëren van daarvan afgeleide werken, dan wel dergelijke handelingen laten doen.

12. Copyright & content rights

Voor het gebruiken van diensten kan het noodzakelijk zijn om materiaal te uploaden. Intellectueel Eigendomsrecht van de content die een gebruiker upload naar Scorelit blijft eigendom van de gebruiker. Scorelit ontvangt automatisch een kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie voor elk gebruik van de gebruikerscontent in alle huidige en toekomstige media. Deze overdracht is niet herroepbaar. Hierdoor is Scorelit bevoegd jouw content te gebruiken en te (laten) exploiteren via media waaronder social media en websites. Bij het uploaden garandeert de gebruiker dat je content geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. In het geval dat in jouw content een derde persoon herkenbaar in beeld en/of geschrift weergeeft, garandeer je ons dat je (indien vereist) tevens de toestemming van deze derde hebt verworven en vrijwaar je Scorelit van aanspraken hieruit voortkomend. Scorelit wordt door jou gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het aanleveren van jouw content.

Omdat niet iedereen dagelijks met content en rechten in aanraking komt hebben we een simpele uitleg gegeven waar je met je content en het opnemen van je sport rekening mee met houden. Zie hier[link] meer info. We raden iedereen aan deze goed door te nemen.

13. Klachten

Bij klachten over onze Diensten dient de Gebruiker een klacht in te dienen via info@scorelit.com.

14. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

1. De rechtbank van de plaats van Scorelit statutair is gevestigd is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

2. Tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing, aangevuld met dwingendrechtelijke Europese en Internationale regelgeving